Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden-webshop DeKunsttuin

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming overeenkomst
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 – Overlijden consument
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Toepasselijkheid

Artikel 1- Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten / kunstwerken verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.     Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel of niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
4.     Dag: kalenderdag;
5.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
6.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel-waaronder ook begrepen e-mail- dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
7.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbied;
9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken van communicatie op afstand;
10.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van en overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
DeKunsttuin / Judith Reedijk
Hospitaallaan 19
9341AG Veenhuizen

Telefoonnummer 0592-866861, te bereiken alle dagen van 9.00 tot 18.00 uur
E-mailadres: contact@dekunsttuin.nl

KVK nummer: 53749596
BTW-identificatienummer: NL079704499B02

IBAN: NL96 TRIO 0198 0972 39  t.n.v. DeKunsttuin

Artikel   3 – Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
2.     Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op en eenvoudige manier kan worden opgeslagen op en duurzame gegevensdrager.

Artikel   4 – Het aanbod
1.     Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering en/of wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

4.     Een afwijkende aanvaarding door de consument van het aanbod genoemd in lid 1 leidt pas tot totstandkoming van een overeenkomst als de ondernemer dit duidelijk aanvaardt.
5.     De ondernemer is gerechtigd een door de consument gedane bestelling of aanvraag te weigeren of hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
6.     Foutieve prijsstelling bindt de ondernemer niet. De ondernemer dient de consument onverwijld van de foutieve prijsstelling op de hoogte te brengen. Wanneer de consument reeds heeft betaald, dient de ondernemer de betaalde gelden binnen 14 werkdagen terug te storten.

Artikel   5 – De overeenkomst
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie schriftelijk meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de informatie over garantie en bestaande service na aankoop
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel   6 – Herroepingsrecht
Bij producten
1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of en door hem vooraf aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens bedenktijd
1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast et stellen. het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in ene winkel zou mogen doen.
2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het afsluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
4.     Indien de consument het product heeft gebruikt, niet zorgvuldig heeft behandeld, niet in originele verpakking retourneert, c.q. het product is beschadigd door zijn toedoen, dan is de ondernemer niet gehouden tot retourname hiervan of tot terugbetaling van de door de consument betaalde gelden.

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.     Als de consument gebruik makt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dat binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan ( een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktermijn is verstreken.
3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte en duidelijke instructies.
4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.     De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument welke door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, behoudens de leverings-en retourkosten, onverwijld, doch binnen14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.     De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs
1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.
2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.     Prijsverhogingen vanaf 3 manden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst
1.     De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, geschiedt levering van de door de consument bestelde en ondernemer geaccepteerde bestellingen normaliter met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
4.     De in lid 3 van dit artikel opgenomen levertijd is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd.
5.     Indien bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan onverwijld (na kennisname hiervan door de ondernemer) bericht.
6.     De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (gedeeltelijk) te ontbinden.
7.     De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door de consument geleden schade wegens ontbinding van de koopovereenkomst overeenkomstig dit artikel.
8.     Na ontbinding op grond van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 30 dagen terug betalen.
9.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling
1.     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
2.     De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling(en) of diens(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.     Het is de consument niet toegestaan een vordering die hij op de ondernemer heeft, te verrekenen met enige vordering die de ondernemer op de consument heeft.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
1.     De ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren producten van een consument, totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan.

Artikel 15 – Overlijden consument
1.     In het geval de consument komt te overlijden gelden de bepalingen ten aanzien van levering en herroeping zoals opgenomen in de algemene voorwaarden, met dien verstande dat de erfgenamen die rechten kunnen inroepen namens de consument.

Artikel 16 – Overmacht
1.     De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor de door de consument geleden schade, indien de ondernemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.
2.     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee de ondernemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de consument kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld staking, ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorismedreiging, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen en bezettingen, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in de onderneming of bij de transportbedrijven.
3.     Ingeval van overmacht heeft de ondernemer het recht de termijn van aflevering te veranderen. Indien levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden mag de ondernemer de overeenkomst annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn aan het betalen van schadevergoeding.
4.     In geval de overmacht langer dan drie manden voortduurt, heeft de consument het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijke en buiten rechte te ontbinden.

Artikel 17 – Klachtenregeling
1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeld de klacht overeenkomstig deze procedure.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitviering antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Geschillen
1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Toepasselijkheid
1.     Indien en voor zover enige bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, zullen partijen in overleg treden over de nietige of vernietigbare bepaling en deze vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud, doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, welke onverminderd van kracht blijven.

Veenhuizen d.d. 21-3-2015

 

www.dekunsttuin.nl